Dokumenty - Przedszkole Samorządowe w Drzeczkowie

Idź do spisu treści

Menu główne:

 

Dokumenty

- Statut Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie czytaj...

- Zmiany w Statucie Przedszkola Samorządowego w Drzeczkowie
czytaj...

- Roczny plan pracy  
czytaj...

-
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa – COVID 19 czytaj...

-
Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego czytaj...

-
Procedura  postępowanie w razie pojawienia się zachorowania dziecka lub pracownika – COVID 19 czytaj...

- OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DRZECZKOWIE – COVID 19 (załącznik nr 1) otwórz/pobierz...


-
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego otwórz...

Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom:

-
Procedura postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się wychowanka z miejsca prowadzenia zajęć (miejsca pobytu) czytaj...
- Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze przejawiającym agresję czytaj...
- Procedura zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów wycieczek organizowanych poza teren przedszkola czytaj...
- Procedura postępowania w razie wypadku dziecka czytaj...
- Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy czytaj...
- Procedura postępowania w ramach udzielania pierwszej pomocy czytaj...
- Procedura postępowania w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie czytaj...
- Procedura antyterrorystyczna w Przedszkolu Samorządowym w Drzeczkowie czytaj...
- Procedura w razie skażenia chemicznego czytaj...
- Procedura w razie podłożenia ładunku wybuchowego czytaj...
- Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w Przedszkolu otwórz 
stat4u
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego